Math Documents //

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Pre O-net 132
แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 118
ชุดที่1 แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 128
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 54) พร้อมเฉลย 273
เฉลยละเอียด O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 53) 215
เฉลยละเอียด O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 50) 265
เฉลยละเอียด O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 49) 205
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 53) พร้อมเฉลย 219
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 50) พร้อมเฉลย 237
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 49) พร้อมเฉลย 193
ข้อสอบ Onet 51 พร้อมเฉลยละเอียด คณิตศาสตร์ ม.6 409
O-NET ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 250
สรุปประเด็นสําคัญเตรียมสอบ O-Net เรื่องเซต 187
แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 167
ข้อสอบ o-net คณิตศาสตร์ ม.3 โดยแยกเป็นสาระต่าง ๆ พร้อมเฉลย 428
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี มัธยมศึกษาปีที่ 1 24
เรื่อง จำนวนและตัวเลข 26
แบบทดสอบทายบทที่ 2 ระบบจํานวนเต็ม 127
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ 95
ข้อสอบกลางภาค คณิตศาสตร์ ม .1 ภาคเรียนที่ 1 105
1 กรณฑ์ที่ สอง 61
ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ลําดับและอนุกรมอนันต์ 101
การหาค่าลิมิตของฟังก์ชันพหุนามโดยวิธีลัด 47
ตะลุยโจทย์คณิต บทที่ 16 ลําดับ และ อนุกรม 74
โจทย์แบบฝึกหัด ลําดับและอนุกรม 94
พจนานุกรมคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 129
พาลินโดรม( palindrome ) ลำดับฟิโบนักชี ( fibonacci sequence ) และ ข่ายงาน (Network) 107
พีชคณิตเบื้องต้น และสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 130
ข้อสอบมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 127
ข้อสอบคณิตศาสตร์ม. 4 เรื่องตรีโกณมิติ 210
แบบประเมินความรู้คณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 195
ข้อสอบสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ สอบวันที่ 3 เมษายน 2535 122
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2554 172
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2553 133
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2552 116

Pages

แบบฝึกหัด สมบัติของระบบสมการเชิงเส้น พร้อมเฉลย Properties of Linear Systems 71
การหารพหุนาม และทฤษฎีบทเศษเหลือ บทเรียนพร้อมตัวอย่าง Dividing Polynomials; Remainder and Factor Theorems 81
การหารสังเคราห์ การหารพหุนาม บทเรียนพร้อมตัวอย่าง Dividing Polynomials Long Division of Polynomials Dividing 77
ข้อสอบ เรื่อง ทฤษฎีบทเศษเหลือ การหารสังเคราะห์ พร้อมเฉลย Polynomials - Factor/Remainder Theorems 52
การหารพหุนาม และทฤษฎีบทเศษเหลือ บทเรียนพร้อมแบบฝึก Division of Polynomials; Remainder and Factor Theorems 41
ทฤษฎีบทเศษเหลือ บทเรียนพร้อมแบบฝึกและเฉลย Remainder Theorem 38
การแยกตัวประกอบพหุนาม การหารสังเคราะห์ บทเรียนพร้อมตัวอย่าง Factor Theorem 57
ทฤษฎีบทเศษเหลือ และการแยกตัวประกอบพหุนาม บทเรียนพร้อมตัวอย่าง Remainder Theorem and Factor Theorem 48
การหารพหุนาม และทฤษฎีบทเศษเหลือ บทเรียนพร้อมตัวอย่าง Dividing Polynomials, The Remainder Theorem and Factor Theorem 41
การหารสังเคราะห์ และทฤษฎีบทเศษเหลือ บทเรียนพร้อมตัวอย่าง SYNTHETIC DIVISION THE REMAINDER THEOREM AND THE FACTOR THEOREM 69
ทฤษฎีบทเศษเหลือ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย The Remainder Theorem 47
โจทย์ปัญหา การแก้ระบบสมการเชิงเส้น พร้อมเฉลย Systems of Equations Word Problems 68
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการตัดออก และ แทนค่าตัวแปร พร้อมเฉลย WORKSHEET #3 - Systems of Eqns (Subst. and Elimn.) 63
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น 3 วิธี พร้อมเฉลย Systems of Two Equations 38
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการแทนที่ตัวแปร พร้อมเฉลย Solving Systems of Equations by Substitution 36
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการตัดออก พร้อมเฉลย Solving Systems of Equations by Elimination 36
การวาดกราฟระบบสมการเชิงเส้น แบบฝึกหัด Graphing Linear Equations – Worksheet 41
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการแทนที่ตัวแปร Systems of Linear Equations: Solving by Substitution 37
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการตัดออก Systems of Linear Equations: Solving by Adding 57
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการวาดกราฟ McGraw-Hill Systems of Linear Equations: Solving by Graphing 42

Pages

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษา

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Pre O-net 132
ชุดที่1 แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 128
แบบประเมินความรู้คณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 195
Mathtatic Exercise Worksheets 162
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2554 172
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2553 133
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2552 116
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2551 119
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2550 140
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2549 134
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2548 98
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2547 112
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2546 110
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2545 115
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2544 121
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท ประถมต้น ปี 2554 220
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท ประถมต้น ปี 2553 193
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท ประถมต้น ปี 2552 138
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท ประถมต้น ปี 2551 126
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท ประถมต้น ปี 2550 129

Pages